LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Lietotāja līgums, vispārējie noteikumi

Šis lietotāja līgums regulē attiecības starp PP Trading OÜ (Pakalpojuma sniedzējs) un lietotājiem, nodrošinot starpniecības pakalpojumu interneta vietnē piedāvātajām precēm un pakalpojumiem.

Lūdzu, pirms PP Trading OÜ Pakalpojuma izmantošanas rūpīgi izlasiet zemāk esošo Lietošanas līgumu un vispārējos noteikumus. Ja jūs nepiekrītat Lietošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Pakalpojumu.

Reģistrējoties kā klientam vai veicot pasūtījumu kā viesim PP Trading OÜ/Peetri Pizza lapā, piekrītat PP Trading OÜ lietotāja līguma un privātuma noteikumiem. Tāpat piekrītat pildīt savus lietotāja līguma nosacījumus, piemēram, pareizu datu sniegšana un pasūtījuma pieņemšana vai atnākšana tam pakaļ Jūsu norādītajā laikā un vietā.

Pakalpojuma sniedzēja dati:

PP Trading OÜ
Adrese: Narva mnt 46, Tallina
Kontakti: Paula@Peetripizza.ee

Jēdzieni

Pirkuma līgums ir līgums, kas tiek noslēgts starp Jums (Lietotāju) un ēdiena gatavotāja trešās puses partneri. Kurjera pasūtījuma gadījumā var pirkuma līgumu noslēgt arī starp Lietotāju un PP Trading OÜ vai kurjeru kurjera pakalpojuma sniegšanai. Līgums kļūst Lietotājam saistošs pirkuma vēlmes izteikšanas brīdī, nospiežot taustiņu Sāc pasūtīt/Maksā, kā arī Partnerim pasūtījuma akceptēšanas brīdī, kad par to informē arī Lietotāju. Kurjera pakalpojuma pirkuma līgums tiek noslēgts brīdī, kad kurjers ir akceptējis pasūtījuma pieprasījumu, nospiežot taustiņu pieņemu pasūtījumu.

Lietotājs Interneta lietotnes lietotājs, kas vēlas pasūtīt un lietot produktus un/vai pakalpojumus.

Pakalpojuma sniedzējs OÜ PP Trading, kas nodrošina iespēju pasūtīt kurjerus, produktus un pakalpojumus no trešajām pusēm (Partneri).

Pasūtījums Lietotāja izvēlētie produkti un pakalpojumi, no kuriem veidojas grozs, kuru Lietotājs ir iesniedzis Partnerim, apstiprinot savu vēlmi, nospiežot taustiņu Sāc pasūtīt/Maksā.

Partneris līgumiskajās attiecībās ar Pakalpojuma sniedzēju apzīmē restorānu, kas gatavo ēdienus un piedāvā pārdošanai citus produktus. Partneris var arī piedāvāt kurjera pakalpojumu.

Kurjers Kurjers, kurš ir līgumiskās attiecībās ar Pakalpojuma sniedzēju, vai Partnera piedāvāts papildu pakalpojums, vai trešās puses, kas patstāvīgi piedāvā kurjera pakalpojumu.

Pakalpojums Pakalpojuma sniedzēja pārvaldīts interneta risinājums, caur kuru var iesniegt pasūtījumus Partneriem

Atnākšu pēc pasūtījuma pakaļ pats Pasūtījums, pēc kura Lietotājs pats atnāk pakaļ uz restorānu. Lietotājam jānodrošina savlaicīga un atbilstoša ierašanās pēc pasūtījuma, uz vietas pārbaudot pasūtījuma pareizību.

Kurjera pasūtījums Pasūtījums, kuru lietotājs vēlas pasūtīt ar kurjeru uz Lietotāja izvēlētu adresi.

Pasūtījuma iesniegšana un pakalpojuma apraksts

Pasūtījuma iesniegšana: Lietotājs Pakalpojuma sniedzēja interneta risinājumā no Partnera piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem izvēlas sev piemēroto, nospiežot uz izvēlētā produkta, daudzumiem un pievienojot tos grozam, noklikšķinot taustiņu Pievienot grozam.

Produkti un pakalpojumi dažādiem Partneriem var būt atšķirīgi, un Pakalpojuma sniedzējs neatbild par Partnera piedāvāto produktu un pakalpojumu cenām, pieejamību vai kvalitāti. Pakalpojuma sniedzējs savu maksimālo iespēju robežās nodrošina iepriekš minēto nosacījumu vislabāko izpildi.

Pakalpojuma sniedzējs interneta lietotnē veikto Pasūtījumu nosūta Partnerim automātiski. Partnerim apstiprinot pasūtījuma pieprasījumu, pirkuma līgums starp Lietotāju un Partneri ir noslēgts.

Kad Partneris ir apstiprinājis Lietotāja pasūtījumu, no Pakalpojuma sniedzēja sistēmas Lietotājam tiek nosūtīts atbilstoša satura informatīvs ziņojums / e-pasts.

Kad Partneris ir apstiprinājis Lietotāja pasūtījumu, un atbilstošais informatīvais ziņojums ir Lietotājam nosūtīts, pirkuma līgums ir spēkā un pusēm saistošs.

Lietotājs nevar anulēt pasūtījumu, kuru Partneris ir apstiprinājis un par kuru ir nosūtīts informatīvais ziņojums. Pirms Pasūtījuma iesniegšanas pārliecinieties, ka vēlaties Pasūtījumu iesniegt un grozā esošie produkti un pakalpojumi ir pareizi.

Pasūtījuma grozīšana un atsaukšana

Kad Lietotājs ir pasūtījumu iesniedzis, pasūtījumu nav iespējams grozīt vai atsaukt. Pasūtījums ir iesniegts, kad Lietotājs nospiež taustiņu Sāc pasūtīt/Maksāt

Lietotājs var izņēmuma kārtā sazināties ar Partneri un atsaukt pasūtījumu, ja Partneris nav uzsācis pasūtījuma gatavošanu un Partneris piekrīt Pirkuma līguma anulēšanai jeb pasūtījuma atsaukšanai. Šādā gadījumā Lietotājs zvana Partnerim un vienojas par atkāpšanās no Pirkuma līguma nosacījumiem. Ja Pasūtījums nav apmaksāts interneta risinājumā, ar šo atkāpšanos no Pirkuma līguma uzskata par pabeigtu un ar to nesaistās izdevumi Partnerim vai Pakalpojuma sniedzējam. Ja Lietotājs Pasūtījumu apmaksāja interneta risinājumā, partneris par Pirkuma līguma anulēšanu informē Pakalpojuma sniedzēju un Pakalpojuma sniedzējs atgriež Lietotājam naudu 7 darbdienu laikā.

Pasūtījuma piegāde ar kurjeru

Pasūtījums tiek piegādāts Pasūtītājam adresē, kuru Pasūtītājs ir ievadījis vai saglabājis Pasūtījuma informācijā. Kurjera pakalpojuma sniedzējs ir Partneris vai PP Trading OÜ.

Partneriem ir tiesības pašiem noteikt maksimālo kurjera pakalpojuma attālumu no Partnera ēdināšanas vietas. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Pakalpojuma iespējami augstu kvalitāti, un var būt atšķirīgs atkarībā no Partnera, pilsētas un citiem apstākļiem. Tallinā kurjera pakalpojuma vidējais attālums no Partnera atrašanās vietas ir 4 km. Citās pilsētās ne vairāk kā 12 km.

Lietotājam jāatrodas Pasūtījumā noteiktajā laikā un vietā, kā arī jānodrošina pasūtījuma pieņemšana. Ja Lietotājs nepieņem pasūtījumu, Partnerim ir tiesības pasūtījumu anulēt un Pasūtījuma maksu neatmaksāt. Kurjers gaida Lietotāja iespējamo Pasūtījuma pieņemšanu, maksimums, 8 minūtes.

Visi piegādes laiki var mainīties no Partnera, Kurjera vai Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ, kā arī ir indikatīvi. Piegādes laiks nav garantija vai pamats Pirkuma līguma noteikumu grozīšanai. Piegādes kavēšanās nedod pamatu Pirkuma cenas samazināšanai vai atcelšanai. Partneris vai Pakalpojuma sniedzējs, iestājoties būtiskiem un atbilstošiem apstākļiem, var izdarīt izņēmumus. Pakalpojuma sniedzējs, Partneris un Kurjers dara visu iespējamo, lai nodrošinātu iespējami precīzu piegādi.

Kurjera pakalpojumu var pasūtīt uz noteiktu laiku (atlikts pasūtījums) vai tikko iespējams.

Atlikta pasūtījuma gadījumā Lietotājam jābūt pasūtītajā laikā uz vietas 8 minūtes iepriekš un jānodrošina pasūtījuma pieņemšanas nosacījumi.

Pasūtījumu var apmaksāt tikai interneta lietotnē. Pasūtījuma apmaksa notiek pirms Pasūtījuma apstiprināšanas un ir Pasūtījuma apstiprināšanas un Pirkuma līguma noslēgšanas priekšnoteikums.

Pēc Pasūtījuma ieradīšos pakaļ pats

Ja Lietotājs Pasūtījumā norādīto Partnera preču saņemšanai nav Pasūtījis kurjera pakalpojumu, bet vēlas pats tām ierasties pakaļ Partnera tirdzniecības vietā, pasūtītās preces var saņemt Partnera tirdzniecības vietā, kur Lietotājs Pasūtīja preces.

Lietotājam tiek nosūtīts elektronisks apstiprinājums par pasūtījuma pieņemšanu ar pabeigšanas laiku. Partnerim vai Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības noteikt nosacījumus Lietotāja identificēšanai, kad Lietotājs pats ierodas pakaļ Pasūtījumā aprakstītajiem produktiem.

Partneris apņemas glabāt Pasūtītos produktus 60 minūtes kopš Pasūtījuma pagatavošanas brīža, kas ir Lietotāja pasūtījumā izvēlētais laiks.

Lietotājam pēc Pasūtījuma jāierodas pirms Partnera tirdzniecības vietas slēgšanas.

Lietotājs var pasūtījumu apmaksāt pie Partnera uz vietas vai interneta lietotnē. Cenas interneta lietotnē un uz vietas var būt atšķirīgas, un ir spēkā cena, kuru Partneris norāda uz vietas, kad ierodas pēc pasūtījuma.

Maksājumi

Pasūtījuma apmaksa kurjera pakalpojuma gadījumā notiek tikai Pakalpojuma sniedzēja interneta lietotnē. Kurjera pakalpojumu Lietotājs apmaksā pirms Pasūtījuma iesniegšanas.

Pašam dodoties pakaļ pasūtījumam pie Partnera, Lietotājs Pasūtījumu var apmaksāt iepriekš, Pakalpojuma sniedzēja interneta lietotnē, vai Partnerim uz vietas.

Pakalpojuma sniedzējam vai Partnerim var maksāt ar bankas pārskaitījumu tikai tad, ja ir atbilstoša satura līgums.

Pakalpojuma sniedzējs pieņem maksājumus Partnera vārdā.

Papildu noteikumi

Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības mainīt interneta lietotni pēc nepieciešamības. Tāpat Pakalpojuma sniedzējs, iepriekš nepaziņojot, var slēgt interneta lietotni, tās funkcijas vai Partneru atainošanu interneta vietnē daļēji vai pilnībā.

Pakalpojuma sniedzējs neatbild par Partneru ievadītās informācijas pareizību un aktualitāti, kā arī par no tā iespējami izrietošajiem zaudējumiem.

Lietotājam jānodrošina personas datu pareizība. Šaubu gadījumā Pakalpojuma sniedzējam un Partnerim ir tiesības atteikties no Pasūtījuma izpildes un atkāpties no Pirkuma līguma. Ja šāds Pasūtījums ir apmaksāts, Pakalpojuma sniedzējs Partnera vārdā atgriež maksu uz to pašu kontu, no kura maksājums tika veikts.

Iesniedzot Pasūtījumu, Lietotājam ir jānodrošina visu Igaunijā spēkā esošo likumu ievērošana. Ja Lietotājs vēlas pasūtīt alkohola vai tabakas preces, Lietotājam jābūt pilngadīgam un, veicot kurjera pasūtījumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments sava vecuma pierādīšanai. Šāds pats nosacījums tiek piemērots Pasūtījumam, kuram Lietotājs dodas pats pakaļ uz Partnera ēdināšanas vietu.

Sūdzību iesniegšana un sūdzību risināšana

Sūdzību gadījumā Lietotājs pie Partnera vēršas rakstiski reproducējamā formā. Sociālie tīkli nav sūdzību risināšanas kanāls.

Privātuma noteikumi

Spēkā kopš 01.07.2020.

Privātuma noteikumi kopā ar lietošanas noteikumiem regulē PP Trading OÜ interneta vietnes un/vai mobilās lietotnes lietošanu, kā arī tur piedāvājamo informāciju un pakalpojumus. Privātuma noteikumi nav spēkā nevienas trešās puses lietotnei, pakalpojumam vai interneta vietnei. Privātuma noteikumus nepiemēro informācijai, kuru Jūs nosūtāt trešajām personām vai kuru tās ir savākušas. Ja šī privātuma politika netiek piemērota, jums pirms savas informācijas nosūtīšanas būtu jāizlasa piemērojamā privātuma politika un ar to saistītie noteikumi, kas ir publicēti interneta vietnē, lietotnē vai citā pakalpojumā, kuru izmantojat.

Reģistrējot lietotāja kontu vai citā veidā izmantojot PP Trading OÜ interneta vietni vai mobilo lietotni, jums ir jāapstiprina, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku.

Privātuma noteikumi nosaka personas datu vākšanas, lietošanas, glabāšanas un apstrādes principus. Ja jūs nepiekrītat privātuma noteikumiem, neizmantojiet PP Trading OÜ interneta vai mobilo lietotni.

Jūsu personas datu pārzinis ir PP Trading OÜ. Harju apriņķis, Tallinas pilsēta, Narva mnt 46, 10150, e-pasts: peetripizza@peetripizza.ee.

1. Personas datu vākšanu

1.1 Informācijas vākšana, apstrāde, uzglabāšana un lietošana ir saistītā pasūtījuma atbilstošās informācijas apjomā, kas ir nepieciešama pasūtījuma piegādei vai nodošanai.

1.2 Personas dati, kurus vācam un apstrādājam:

1.2.1 Reģistrācijas dati: E-pasta adrese, vārds, uzvārds, tālrunis, adrese, maksājuma detaļas.

1.2.2 Pirkuma informācija: Informācija, kas, papildus reģistrācijas informācijai, ir nepieciešama pasūtījuma identificēšanai, izpildei un/vai piegādei.

1.2.3. Sīkdatnes: Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu ierīci, kad apmeklējat atbilstošo interneta vietni. Sīkdatnes mums palīdz atpazīt jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu interneta vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās lietošanu. Atļaujot sīkdatnes, piekrītat, ka interneta vietnes pārvaldītājs izmanto sīkdatnes un vietējo atmiņu. Lai izvairītos no sīkdatnēm, tās var interneta pārlūkā aizliegt. Aizliedzot sīkdatņu izmantošanu savā interneta pārlūkā, pakalpojumu nav iespējams izmantot.

2. Personas datu apstrāde

2.1 Personas datus apstrādā pasūtījuma izpildei nepieciešamās informācijas apjomā. Lai nodrošinātu sistēmas lietošanu, apstrādājam šādus personas datus:

2.2 Reģistrācijas dati: pārdošanas un atbalsta saņemšanas pieteikumu pieteikšanai apstrādājam šādus personas datus

2.2.1 Pirkuma informācija un saturs, ar kuru dalāties. Lai klienta pieredze būtu ātrāka, vienkāršāka un ērtāka, izmantojam sīkdatņu informāciju.

2.2.2 Ar jūsu atļauju personas dati, iepazīstināšanai ar atlaižu piedāvājumiem, īpašajiem piedāvājumiem un akcijām izmantojam mārketinga informāciju un individualizētu mārketinga informāciju. Iepriekš minētie personas dati tiek apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu.

3. Iepazīšanās ar personas datiem un personas datu apstrādes atļaujas atsaukšana

3.1 Ar Pakalpojuma sniedzēja apstrādājamajiem personas datiem varat iepazīties, nosūtot e-pasta vēstuli uz paula@peetripizza.ee ar atbilstoša satura pieprasījumu.

3.2 Personas dati tiek glabāti līdz datu apstrādātāja darbības izbeigšanai vai, uz Jūsu piekrišanas pamata apstrādājamie personas dati, līdz izmantošanas piekrišanas atsaukšanai.

3.3 Jums ir tiesības savu piekrišanu atsaukt jebkurā laikā, vēršoties pie datu apstrādātāja rakstiski reproducējamā formā, rakstot e-pastu uz paula@peetripizza.ee.

3.4 Atsakoties no personas datu vākšanas, glabāšanas un apstrādes, nav iespējas pasūtījumus identificēt vai piegādāt, un šādā gadījumā pakalpojumu izmantot nav iespējams.

3.5 Nepatiesas informācijas sniegšana nav atļauta. Ja ir aizdomas par nepatiesas informācijas sniegšanu, pakalpojuma sniedzējam vai ar pasūtījumu saistītajai trešajai pusei ir tiesības pārbaudīt datu pareizību vai vienpusēji atkāpties no lietotāja līguma, pasūtītāja veiktas līguma noteikumu pārkāpšanas dēļ.

4. Informācijas nodošana trešajām pusēm

4.1 Savākto personas datu nosūtīšana trešajām pusēm notiek ar tādiem pašiem principiem kā šajos privātuma noteikumos. Datu nosūtīšana trešajām pusēm ir nepieciešama pasūtījuma izgatavošanai, identificēšanai, piegādei vai citā veidā nošķiršanai un apstiprināšanai.

4.2 Ierobežoti Personas dati ar Jūsu atļauju tiek nodoti picērijām un, ja nepieciešams, kurjeriem. Personas dati tiek nodoti tādā apjomā, kāds ir nepieciešams Jūsu pasūtījuma prasībām atbilstošai izpildei. Pārdevēja īstenojamo personas datu apstrādi regulē pārdevēja noteiktā kārtība. Pirms preces iegādes un pirkuma līguma noslēgšanas ar pārdevēju jums būtu jāizlasa pārdevēja personas datu apstrādes principi.

4.3 Jūsu personas datu nosūtīšana ir obligāta jūsu pasūtījuma prasībām atbilstošai izpildei. Personas datiem jābūt pareiziem un pārbaudāmiem. Ja personas dati nav pareizi, pakalpojuma sniedzējam vai ar pakalpojuma sniedzēju pasūtījuma izpildē saistītajai trešajai pusei ir tiesības pasūtījumu neizpildīt.

5. Kam paziņojam personas datus un vai nosūtām personas datus ārpus ES vai EEZ

5.1 Informāciju apstrādājam paši un izmantojam pilnvarotus datu apstrādātājus, kas personas datus apstrādā mūsu vārdā un mūsu vietā, piemēram, sniedzot mums interneta vietnes servisa un klientu atbalstu, mākoņa datu apstrādes pakalpojuma servisu un izvietošanu, kā arī IT vidi. Jūsu personas datu aizsardzībai esam noslēguši personas datu apstrādes līgumus ar visiem iepriekš minētajiem pilnvarotajiem datu apstrādātājiem, kas Jūsu personas datus apstrādā mūsu vārdā un mūsu vietā.
5.2 Varam nodot datus iestādēm, ja šāds pienākums izriet no tiesību aktiem.
5.3 Mēs nesūtām un nepublicējam ar klientiem saistītos personas datus ārpus ES/EEZ.

6. Kā mēs aizsargājam personas datus un cik ilgi mēs tos uzglabājam

6.1 Personas dati tiek uzglabāti serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības ekonomiskajai zonai pievienojušos valstu teritorijā.

6.2 Pieeja sistēmām, kas satur personas datus, ir atļauta tikai tiem mūsu darbiniekiem, kuriem, izrietot no saviem darba uzdevumiem, ir jāapstrādā datu subjektu informācija. Katram lietotājam ir individuāls lietotāja vārds un parole, lai ieietu sistēmā. Dati tiek vākti datu bāzēs, kas ir aizsargātas ar ugunsmūriem, parolēm un citiem tehniskiem līdzekļiem. Datu bāzes un to rezerves kopijas tiek glabātas slēgtās telpās un tām ir pieeja tikai tam iepriekš pilnvarotiem personām.

6.3 Uzglabājam personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķi.

6.4 Klientu personas dati tiek apstrādāti un uzglabāti klientu attiecību laikā un tikmēr, kamēr sniedzam pakalpojumus, kā arī trīs (3) gadus pēc klientu attiecību vai pakalpojumu sniegšanas beigām, ja ar tiesību aktiem neparedz citādi.

6.5 Regulāri pārskatām datu uzglabāšanas nepieciešamību, turklāt ņemot vērā piemērojamās tiesības. Papildus izmantojam visus saprātīgos līdzekļus, lai reģistrā netiktu uzglabāti personas dati, kas neatbilst personas datu apstrādes mērķiem, vai novecojuši vai neprecīzi personas dati. Šādus datus labojam vai dzēšam nekavējoties.

 

Copyrights visas tiesības PP Trading OÜ